įeiti


įeiti
įei̇̃ti vksm. Į kiẽmą įėjaũ pro varteliùs.

.

Look at other dictionaries:

  • įeiti — įeĩti intr. 1. SD392, R, H eiti į vidų, įžengti: Intėjaũ pirkion Jz. Inė̃jo į tą pakajų ir atsisėdo LB180. Keliskart anuos vyrus įeĩnant ir išeinant pamatė Jrk76. Inė̃jęs pas žmogų nei labos dienos neduoda Rdm. Ineidamas nešūkavau, išeidamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įlįsti — įlį̃sti, į̃lenda, įliñdo intr. K; SD400, R 1. įsmigti: Man rakštis įliñdo an koją Rm. Kartu vilkosi įlindusi jos (katytės) krūtinėn strėlė J.Bil. 2. į vidų, į siaurą vietą, į tankmę įeiti, įsiskverbti: Priėdė, atsigėrė ir įlindo į plyšį J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtraukti — Š, BŽ45, NdŽ; SD392, Q143, Sut, M, ŠT48 1. tr. traukiant paviršiumi įtempti, įvilkti į vidų: Įtrauk vežimą į vazaunią J. Ratus į pastogę reikėjo įtraukti, o ne ant kiemo palikti Vkš. | refl. tr.: Išsikinkė jisai arklį, įsitraukė vežimėlį ir nuėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvesti — įvèsti, į̃veda, į̃vedė tr. DŽ1; SD1198, SD403, H169, R, R113, MŽ, MŽ147, Sut, M, LL285 1. padėti įeiti: Įvèsk vaiką vidun Š. Kas tavi čia į̃vedė, kaip tu įejai? Yl. Viena kita [gimdyvė] už rankos invedamà [į bažnyčią] Žž. Bobelės nunešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • orlaidis — orlaidis, ė adj. (1) skiriamas orui įleisti, įeiti: Įvairiose šalmo vietose yra orlaidžių skylučių orui įeiti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pareiti — pareĩti intr. 1. H, R einant sugrįžti: Pareinù namo, gi žiūriu – nieko nebėr Pg. Iš Tilžės, iš Karaliaučiaus pareinù KBI45. Vyrai jau pietų pareina J.Jabl. Jau trečia diena kaip nebepareina rš. Parein jauteliai būbaudami KlvD6. Aš benoriu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pataikyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; L, LL172 1. intr. kliudyti: Nešaudyk, pataikysi in akį Lbv. Vaikas man pataikė per akį su sniegu Ėr. Gerai da, kad pataikė par kojas LKT331(Gdr). Kirvis atšoko, ir rankon pataikiau Aln. Jis jam pataikė per galvą su lazda i užmušė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prileisti — I. duoti prisiartinti, duoti įeiti, duoti darytis. 1. tr. SD306 duoti prieiti, prisiartinti: Prasto žmogaus prie pono neprileisdavo Jnšk. Ne iš tolo munęs neprileido pri vyro Vkš. Prileisk jį prie savęs J. Ne, ne, jis nebeprileisiąs prie savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siauras — 1 siaũras, à adj. (4) K, Rtr; WP79, H, R, Sut, M 1. kuris mažo skersio, pločio; pršn. platus: Ankštus, siauras SD391. Rankovės ankštos, o audimas siaũras J. Siaura biržė ŽŪŽ122. Rėžiai buvo platesni, o pusrėžiai siauresnì Ms. Siaura lenta… …   Dictionary of the Lithuanian Language